Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Magazijnmedewerker - Opleidingsprofiel

DOEL: Goederen behandelen en orders kunnen uitvoeren.

Algemeen

competenties concretiseringen
1 Zich in de computermaatschappij uit de slag trekken
 • de computer opstarten;
 • de computer uitschakelen;
 • hardware hanteren;
 • houding, handstand en vingerzetting verzorgen;
 • in documenten manipulaties uitvoeren;
 • gegevens opslaan;
 • met een besturingssysteem omgaan;
 • een rekenblad gebruiken;
 • een gegevensbestand raadplegen;
 • een tekstbestand gebruiken;
 • een printopdracht uitvoeren;
 • een tekstverwerkingsprogramma gebruiken;
 • de elektronische snelweg gebruiken;
 • ontwikkelingen in de sector volgen.
2 Zich in het Nederlands correct uitdrukken
 • mondeling mededelingen doen;
 • mondeling op instructies reageren;
 • eenvoudig gestructureerde gesprekken voeren;
 • mondeling informatie inwinnen;
 • mondeling informatie verstrekken;
 • uit geschreven teksten gegevens selecteren;
 • uit gesprekken gegevens selecteren;
 • mondeling stereotype uitdrukkingen gebruiken.
3 Een werkmethode opvolgen
 • volgens een voorgeschreven procedure de taken uitvoeren.
4 In team werken
 • werkafspraken maken en naleven;
 • verantwoordelijkheid voor eigen taken opnemen;
 • aan een briefing deelnemen;
 • persoonlijke, gemeenschappelijke en groepsbelangen onderscheiden.
5 Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral
 • persoonlijke hygiëne verzorgen
 • afval en restproducten sorteren en verwijderen
 • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid en milieu toepassen;
 • werkplaatsregels toepassen;
 • veiligheidspictogrammen opvolgen;
 • veiligheidsrichtlijnen toepassen;
 • veiligheidsnormen en reglementering naleven;
 • rekening houden met de eigen veiligheid en die van derden;
 • met gevaarlijke stoffen kunnen omgaan;
 • gevaarlijke situaties, problemen, risicosituaties, onregelmatigheden en defecten herkennen en melden;
 • globale beschermingsmiddelen gebruiken;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • de werkplek ordelijk houden;
   
 • de persoonlijke hygiëne verzorgen;
 • hygiënisch werken;
 • infecties voorkomen;
 • kleine verwondingen verzorgen;
 • beroepsziekten voorkomen;
 • een ergonomische werkhouding aannemen;
 • ergonomische regels inzake til- en verplaatsingstechnieken toepassen;
   
 • volgens vooropgestelde kwaliteitsnormen werken;
 • de kwaliteit van het eigen werk controleren;
 • het resultaat met de opdracht vergelijken;
 • het eigen werk bijsturen;
 • het werk binnen de toegemeten tijd verrichten;
   
 • afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen opslaan;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen verwijderen.
 • verpakking sorteren;
 • verpakking verwerken;
   
 • vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen.

Magazijngerichte vaardigheden

competenties concretiseringen
6 Basisfuncties in verband met magazijnwerk uitvoeren
 • de functie van een magazijn omschrijven;
 • de plaats van een magazijn in de distributieketen situeren;
 • taken in een magazijn omschrijven;
 • goederen naar soort indelen;
 • een organogram interpreteren;
 • de samenwerking tussen het magazijn en de andere afdelingen van een bedrijf bevorderen;
 • interne transportmiddelen gebruiken;
 • los- en laadmiddelen gebruiken;
 • opslagmiddelen gebruiken.
7 Uitrusting en materialen herkennen
 • soorten verpakkingsmateriaal herkennen;
 • de juiste uitrusting en materialen selecteren.

Ontvangst

competenties concretiseringen
8 Goederen ontvangen
 • goederen lossen;
 • formulieren en documenten interpreteren;
 • formulieren en documenten met de ontvangen goederen vergelijken;
 • de ontvangen goederen op kwaliteit controleren;
 • de ontvangen goederen op kwantiteit controleren;
 • goederen opslagklaar maken;
 • retourgoederen detecteren;
 • interne transportsystemen gebruiken;
 • voorzieningen en hulpmiddelen bij een losplaats gebruiken;
 • losprocedures respecteren;
 • ontvangstprocedures respecteren.
9 Ondersteuning bieden bij de ontvangst
 • voor de goede werking van het materiaal en de hulpmiddelen instaan;
 • onderhoudswerk uitvoeren;
 • voor het beter functioneren van de ontvangstruimte voorstellen doen;
 • actiemiddelen omtrent verbetering toepassen;
 • bedrijfscultuur toepassen;
 • ontwikkelingen in de sector volgen.

 Opslag

competenties concretiseringen
10 Goederen opslaan
 • formulieren en documenten interpreteren;
 • goederen op de voorbestemde locatie plaatsen;
 • interne transportsystemen gebruiken;
 • principes van magazijnindelingen toepassen;
 • de interne routing respecteren;
 • opslagmethoden toepassen.
11 Ondersteuning bieden bij het opslaan
 • voor de goede werking van het benodigde materiaal en de hulpmiddelen instaan.

Orderproductie

competenties concretiseringen
12 Orderpicking uitvoeren
 • een order samenstellen;
 • interne transportsystemen gebruiken;
 • procedures bij orderpicking toepassen;
 • transporteenheden samenstellen;
 • principes van magazijnindelingen naleven;
 • de interne routing respecteren.
13 Ondersteuning bieden bij de orderpicking
 • voor de goede werking van het materiaal en de hulpmiddelen instaan;
 • onderhoudswerk uitvoeren;
 • bederving van goederen voorkomen.

Verzending

competenties concretiseringen
14 Goederen verzenden
 • de te verzenden goederen op kwaliteit controleren;
 • de te verzenden goederen op kwantiteit controleren;
 • verzendformulieren en documenten controleren;
 • goederen laden;
 • de bestemming van de goederen tijdens het laden controleren;
 • in opdracht retourgoederen verwerken;
 • interne transportsystemen gebruiken.
15 Ondersteuning bieden bij de verzending
 • voor de goede werking van het benodigde materiaal en de hulpmiddelen instaan.

Magazijnadministratie

competenties concretiseringen
16 De voorraadadministratie uitvoeren
 • de voorraadadministratie opvolgen;
 • een toepassingsprogramma voor voorraadadministratie gebruiken;
 • logistieke begrippen toepassen;
 • logistieke begrippen in een moderne vreemde taal interpreteren.
17 De voorraadinventaris opmaken  
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV  OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het getuigschrift “magazijnmedewerker” uitgereikt.
 
Nuttige links

naar boven

Laatst gewijzigd op: 21/08/2018