Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peiling Frans
Bereiken leerlingen uit het basisonderwijs de eindtermen Frans?

Op 30 mei 2017 werd er een peiling Frans in het basisonderwijs georganiseerd. Er werd nagegaan in welke mate de leerlingen de eindtermen bereiken voor lezen, luisteren en spreken. In totaal namen 2098 leerlingen uit het zesde leerjaar, verdeeld over 78 Vlaamse basisscholen, deel aan de schriftelijke toetsen lezen en luisteren. De eindtermen spreken werden getoetst aan de hand van een praktische proef. 484 leerlingen namen daaraan deel.

De resultaten van de toets lezen en de toets luisteren zijn uiteenlopend. 45 procent van de leerlingen bereikt de eindtermen lezen terwijl 69 procent de eindtermen luisteren beheerst op het einde van de lagere school. Ongeveer de helft van de leerlingen kan in het Frans iets navertellen, een persoon beschrijven of vragen begrijpen en beantwoorden. Minder dan één derde van de leerlingen kan een situatie aan de hand van een opsomming beschrijven en correcte vragen stellen. Een ruime meerderheid van de leerlingen past wel spontaan omgangsvormen en beleefdheidsconventies toe in een gesprek.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 07/06/2018