[an error occurred while processing this directive]


 

Infomap bij de ontwikkelingsdoelen Algemene en Sociale Vorming BuSO OV3
Deel 1: Inleiding en leeswijzer

Het bevorderen van kwaliteitsvol onderwijs is één van de krachtlijnen van het Vlaamse onderwijsbeleid. In dit kader werd decretaal bepaald dat de Dienst voor Onderwijsontwikkeling van het departement Onderwijs eindtermen en ontwikkelingsdoelen zou uitwerken voor de verschillende onderwijsvormen en – niveaus. Eindtermen en ontwikkelingsdoelen betreffen kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die voor de schoolbesturen als richtsnoeren gelden voor de inhoudelijke vormgeving van hun onderwijs. Zij vormen de bakens voor de kwaliteitstoetsing door de onderwijsinspectie.

Het buitengewoon onderwijs neemt hierbij een bijzondere plaats in. Rekening houdend met de specificiteit en verscheidenheid van de doelgroep en de geïndividualiseerde benadering van de leerlingen werden en worden voor het buitengewoon onderwijs alleen ontwikkelingsdoelen bepaald. Het betreft doelstellingenlijsten waaruit de klassenraad in overleg met de ouders de op dat ogenblik meest relevante doelstellingen selecteert voor een individuele leerling of een groep leerlingen. De ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs zijn gegroepeerd per onderwijstype, voor het buitengewoon secundair onderwijs per opleidingsvorm.

In deze informatiemap hebben we het over de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming voor de opleidingvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs. Ze bevat dertien delen waarvan deze inleiding en leeswijzer het eerste deel is. Deel twee en drie bevatten informatie over het buitengewoon secundair onderwijs in het algemeen en over de OV3 in het bijzonder.

In deel 4 werpen we een blik op de praktijk. We beschrijven eerst beknopt hoe een school vorm kan geven aan de handelingsplanning. Daarna volgt een voorbeeld van een uitgewerkt thema uit de klaspraktijk.

In de volgende delen presenteren we de ontwikkelingsdoelen per rubriek. In een inleidende paragraaf worden telkens de kerngedachten beschreven die de achtergrond vormen van waaruit de ontwikkelingsdoelen moeten worden begrepen. Om je op weg te zetten bij het zoeken van documentatie over de aangeboorde thema’s vermelden we voor sommige domeinen webadressen en/ of verwijzen we naar ander informatiemateriaal. Daarna volgt de lijst met ontwikkelingsdoelen, de concretiseringen en voorbeelden. Voor alle duidelijkheid worden de ontwikkelingsdoelen in twee kolommen opgenomen. Links staan de doelen die in het decreet zijn opgenomen. Ze zijn herkenbaar omdat ze genummerd zijn. Rechts staan concretiseringen en voorbeelden ter verduidelijking van de ontwikkelingsdoelen. Deze voorbeelden hebben geenszins een bindend karakter. Je zal ze ongetwijfeld kunnen aanvullen met voorbeelden en situaties uit de dagelijkse praktijk.

naar boven - ga naar het volgende deel